Tumblelog by Soup.io
  • lgigi
  • Nehalenia
  • eterycznosc
  • anthime
  • elvisarias
  • zupatomasza
  • margotblue
  • myfashion
  • zyrafa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

8327 8029 420
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow vianienie nienie

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
7784 d088 420
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaatranta atranta
7853 ae82 420
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaatranta atranta
Reposted fromFlau Flau viaatranta atranta
Reposted fromshakeme shakeme viaatranta atranta
Chciałabym znowu mieć Cię przy sobie
— nevermind
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Niby wszystko jest w porządku, aż tu nagle nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd przychodzi taki wieczór jak ten dzisiejszy - pełen za Tobą niezrozumiałej tęsknoty.
— anonim znaleziony na murze
I całował ją tak jak jeszcze nikogo przedtem. I pieścił ją tak jak jeszcze nikogo przedtem. I kochał się z nią tak jak z nikim przedtem.
— Laila Shukri "Jestem żoną terrorysty"
Reposted fromobliviate obliviate vianotperfectgirl notperfectgirl
0038 f3ec 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viagreywolf greywolf
0225 6a8b 420
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
0090 3798 420
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaredsth redsth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl