Tumblelog by Soup.io
  • lgigi
  • Nehalenia
  • eterycznosc
  • anthime
  • elvisarias
  • zupatomasza
  • margotblue
  • myfashion
  • zyrafa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

7111 7203 420
Reposted fromgruetze gruetze viaRedPenny RedPenny
Reposted fromshakeme shakeme viapsychoviolet psychoviolet
9739 8322 420
Reposted fromkimik kimik viapsychoviolet psychoviolet
8777 560b 420
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaunfolded unfolded
9416 fe21 420
Reposted fromrichardth richardth viatoniewszystko toniewszystko
Reposted fromgruetze gruetze viabisia bisia
9790 7f37 420
Reposted fromMadristas Madristas viaunfolded unfolded
0689 d551 420
Reposted fromMadristas Madristas viashampain shampain
0712 dceb 420
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viashampain shampain
5220 416b
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

March 11 2018

Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viabellabella bellabella
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viabellabella bellabella
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianotperfectgirl notperfectgirl
8127 bf71 420
I wtedy powiem Ci jak bardzo Cię chcę i wszystkie moje tajemnice.
— Happysad
Reposted fromP4RIAS P4RIAS vianotperfectgirl notperfectgirl
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl