Tumblelog by Soup.io
  • lgigi
  • Nehalenia
  • eterycznosc
  • anthime
  • elvisarias
  • zupatomasza
  • margotblue
  • myfashion
  • zyrafa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

1466 e4c2 420
Reposted fromGIFer GIFer viaasparagus asparagus
Reposted fromFlau Flau viajedriq jedriq
1649 9cd6 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaRedPenny RedPenny
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
2922 2e7d 420
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viatoniewszystko toniewszystko
6817 82e6 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoniewszystko toniewszystko

August 10 2017

O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viabellabella bellabella
Czas ucieka dzień za dniem
Niewiele się pozmieniało
Czas ucieka dzień za dniem
Co było, z czasem uleciało
— Koniec Świata; List
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabellabella bellabella
1481 17ae 420
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viabellabella bellabella
Nie chcę być dla nikogo planem B. Dla siebie nie chcę być planem B. Więc dla siebie jestem planem A.
— Tekstualna
Reposted fromlittlemouse littlemouse

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianaturalginger naturalginger
Nie uśmiechaj się, wiem, że nie przespałaś nocy.
Reposted frommefir mefir vianaturalginger naturalginger
cześć, jest mi źle  
— 02:54
Reposted fromprzemeksic przemeksic vianaturalginger naturalginger
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl