Tumblelog by Soup.io
  • lgigi
  • Nehalenia
  • eterycznosc
  • anthime
  • elvisarias
  • zupatomasza
  • margotblue
  • myfashion
  • zyrafa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę.
— Lisa Schroeder - Falling For You
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Nie mamy wpływu na to kim się rodzimy. 
— Porwany za młodu
Reposted fromSkydelan Skydelan viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
6902 4ce2 420
Reposted fromfosgen fosgen viasatyra satyra
3739 c302 420
Reposted fromjnna jnna viagoldenowl goldenowl

Widocznie życie wolało nas osobno.

Wróć, jeśli pamiętasz.
— proszę
Czasami mam wrażenie, że moje serce nienawidzi mnie obecnej i moich wyborów, więc biją się z mózgiem co noc i stąd się biorą takie bolesne sny.
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
8802 8dbf 420
Reposted frommodalna modalna viasatyra satyra
5990 47b4 420
Reposted fromlaoculta laoculta viagreywolf greywolf
Zadzwoniłeś do mnie parę dni temu i powtarzałeś "jestem wrak"! I mówiłeś, że nic nie napiszesz... i wołałeś "Nie licz na mnie". Posłuchaj mnie uważnie.... Tu nie chodzi o to, żebym ja na Ciebie liczyła. Chodzi o to, żebyś Ty na mnie liczył. Żebyś wiedział, żebyś zawsze wiedział, że masz na świecie człowieka, do którego w każdy dzień, w każdym stanie i o każdej godzinie możesz przyjść...
— Osiecka do Hłaski
— usłyszeć kiedyś, od kogoś, coś takiego- NIEREALNE!!!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
6703 67bf 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasilence89 silence89
4473 8eb5 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viasilence89 silence89
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove vianaturalginger naturalginger
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
4045 a3f9 420
Zrób mi jakąś krzywdę .
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl