Tumblelog by Soup.io
  • lgigi
  • Nehalenia
  • eterycznosc
  • anthime
  • elvisarias
  • zupatomasza
  • margotblue
  • myfashion
  • zyrafa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

Jak mierzyć stratę? Jak liczyć, ważyć, oceniać smutek?
— Diane Setterfield
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Ale cokolwiek, wszystko jedno gdzie, będzie lepsze niż to tutaj.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
0655 a9bc 420
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viagreywolf greywolf
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
— pierdolony.soup.
Jeśli Ci naprawdę zależy, walcz
— chociaż wiesz że nie warto


Ilidza, Sarajevo, Bosnia | Mevludin Sejmenovic
9429 6eac 420
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
samotność najbardziej boli wieczorami.
7876 60c2 420
W ciągu 10 minut pomalowałam się, uczesałam się, ubrałam się, tysiąc razy powiedziałam "kurwa" i dalej już z górki...  Starałam się przeżyć kolejne godziny, starając się nie dostać załamania nerwowego, kurwicy albo histerii.
— tysiace-mysli.soup.io
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
Patrzysz na niego i wiesz, że zastąpiłby powietrze.
— (via go-fucktherules)
Reposted fromfakinszit fakinszit vianotperfectgirl notperfectgirl
(...) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu.
— Artur Andrus
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chce ci się płakać. 
— true.
4227 fc66 420
I nawet stojąc na wyciągnięcie ręki można za kimś tęsknić.   
Reposted fromohshit ohshit vianotperfectgirl notperfectgirl
3914 4a84 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viagreywolf greywolf

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Kiedy zdążyłam tak skomplikować sobie życie?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakudi kudi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl