Tumblelog by Soup.io
  • lgigi
  • Nehalenia
  • eterycznosc
  • anthime
  • elvisarias
  • zupatomasza
  • margotblue
  • myfashion
  • zyrafa
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

A whole cyberpunk city made in Lego. See flickr-set
Reposted fromFlau Flau viabananaapple bananaapple
9867 a077 420
Reposted fromzelbekon zelbekon viabananaapple bananaapple
4293 663b 420
Reposted fromsavatage savatage viajedriq jedriq
2939 1029 420
Reposted fromturquoise turquoise viajedriq jedriq
6733 18f9 420
Belvedere
Reposted fromvolldost volldost viatoniewszystko toniewszystko
0130 e00d
Crocuses in the Tatra Valley, Poland
Reposted fromsavatage savatage viacryingangel cryingangel
2862 d9a8 420
Reposted fromZircon Zircon viashampain shampain
6752 e0bb 420
Reposted fromsavatage savatage viashampain shampain
2265 6e7e 420
Reposted fromkaiee kaiee viashampain shampain

October 12 2017

Jak mierzyć stratę? Jak liczyć, ważyć, oceniać smutek?
— Diane Setterfield
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Ale cokolwiek, wszystko jedno gdzie, będzie lepsze niż to tutaj.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
0655 a9bc 420
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viagreywolf greywolf
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
— pierdolony.soup.
Jeśli Ci naprawdę zależy, walcz
— chociaż wiesz że nie warto


Ilidza, Sarajevo, Bosnia | Mevludin Sejmenovic
9429 6eac 420
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
samotność najbardziej boli wieczorami.
7876 60c2 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl